เกี่ยวกับเรา

เซฟคอร์ฯ มุ่งเน้นในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล เรานำหลัก Safety และ Security มาผสมผสานในงาน Private Security อีกทั้งยังได้ข้อมูลจาก NFPA สหรัฐอเมริกา SITO ประเทศอังกฤษเพื่อต่อยอด และพัฒนางานด้านรักษาความปลอดภัยอย่างครบวงจร

นโยบายหลักของ เซฟคอร์ฯ

ให้บริการที่ดีที่สุดต่อลูกค้า และสาธารณะชน

ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของท่านคืองานหลักของเรา เราจึงให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนของการรักษาความปลอดภัย

สร้างโอกาส และส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ

เราจัดสรรรายได้ และสวัสดิการให้เพียงพอแก่พนักงาน เพื่อเป็นการสร้างหลักประกัน ความมั่นคงในอาชีพ และชีวิต รวมถึงส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ส่งเสริม และสนับสนุนให้ทำงานเป็นทีม

เราให้ความสำคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่างหน่วยงาน และองค์กร โดยมีการติดตามผลตลอดการปฏิบัติงาน

ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร

เราเคร่งครัดในการฝึกอบรม และให้ความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

นำหลัก Safety และ Security มาผสมผสานในงาน Private Security

สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากร

เสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยสามัญสำนึกในการเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสมือนเป็นตัวแทนเจ้าของกิจการ

safecore_logo

ทำไมจึงต้องเลือกเรา

เซฟคอร์ฯ ใส่ใจทุกรายละเอียด

เราใส่ใจตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร และทำการฝึกอบรมอย่างเคร่งครัดเพื่อพัฒนาบุคลากรของเราให้มีความรู้ ความสารถ และไหวพริบที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องความสื่อสัตย์ และ ความจริงใจในการดูแล และ แก้ไขปัญหาให้ท่าน

ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี

เซฟคอร์ฯ มีประสบการณ์ในการรักษาความปลอดภัยมานานมากกว่า 25 ปี ทั้งในรูปแบบการดูแลสถานที่ เช่น โรงงาน คลังสินค้า คลังน้ำมัน อาคารสูง หมู่บ้าน บ้านพักส่วนบุคคล และการอารักขาบุคคล เป็นต้น

เราไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัย

เราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก และสังคมในยุคดิจิทัล เราจึงนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของทุกท่าน

    © 2021 SAFECORE AND FIRE SAFETY CO.,LTD.