นโยบายของเซฟคอร์ ฯ

26 ตุลาคม 2564

นโยบายของเซฟคอร์ ฯ

ในการปฏิบัติงานของเซฟคอร์ฯ เรามีนโยบายหลักที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งรักษามาตรฐาน และพัฒนาการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เราได้มองเห็นว่าทรัพยากรของเราคือ ‘มนุษย์’ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแรกในงานของเราก็คือการได้ช่วยเหลือให้มนุษย์ได้มีโอกาสขึ้น นั่นก็คือโอกาสในการทำงาน โอกาสในการสร้างรายได้ โอกาสในการพัฒนาชีวิตของตนเองและครอบครัว ซึ่งนอกจากจะทำให้เขามีโอกาสแล้ว ตัวเซฟคอร์ฯ เองก็ได้รับโอกาสเช่นกัน นั่นก็คือโอกาสในการส่งเสริมให้เกิดงานรักษาความปลอดภัยที่ถูกต้องขึ้นในสังคม

โดยนโยบายหลักที่เซฟคอร์ฯ ได้ยึดเป็นหัวใจสำคัญมีดังนี้
ให้บริการที่ดีที่สุดต่อลูกค้า และสาธารณะชน

        ในการปฏิบัติงานของเซฟคอร์ เรามองว่านอกจากการให้บริการที่ดีต่อลูกค้าแล้วนั้น เราก็ต้องให้บริการที่ดีต่อสาธารณะด้วย การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคืองานหลักของเซฟคอร์ฯ ซึ่งเราได้มีการวางพื้นฐาน ฝึกอบรม และสร้างจิตสำนึกอันดีให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเราทุกคน ให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ของตนเอง ซึ่งก็คือการดูแลความปลอดภัยให้ลูกค้า และสาธารณะชน


สร้างโอกาส และส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ

        เราพยายามสร้างโอกาสให้กับบุคลากรของเรา เพราะสิ่งที่ดีที่สุดของการให้นั่นก็คือ ‘โอกาส’ เพื่อให้บุคลากรของเราได้มีโอกาสในการมีอาชีพ เรามีการจัดสรรรายได้ และสวัสดิการที่ดีให้แก่บุคลากรของเรา เพื่อเป็นการสร้างหลักประกัน สร้างความมั่นคง อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ


ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานเป็นทีม

        การรักษาความปลอดภัยไม่สามารถทำได้โดยบุคคลเพียงคนเดียว แต่ต้องมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการประสานงานส่งข้อมูลให้กับเพื่อนร่วมงานรวมทั้งลูกค้าด้วย เพราะเรามองว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับลูกค้าก็เปรียบเสมือนทีมเดียวกัน เรามีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือต้องการให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด เมื่อเรามองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรของลูกค้า เราก็ต้องประสานงานให้ลูกค้าทราบ เพื่อเร่งแก้ไขในจุดที่บกพร่อง นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญในการติดตาม และประเมินผลตลอดการปฏิบัติงานด้วย


ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร

        ที่เซฟคอร์ฯ เราให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของบุคลากร เรามีการฝึกอบรมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

        เซฟคอร์ฯ ได้นำหลัก Safety และ Security มาผสมผสานในงาน Private Security โดยเรามองว่ามาตรฐานของการรักษาความปลอดภัยคือการทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด


สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากร

        อีกส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำคัญไปไม่น้อยกว่าข้ออื่น ๆ คือจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เราเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยสามัญสำนึกในการเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะพยายามปรับทัศนคติที่ดีให้เขา


        สิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจที่ทางเซฟคอร์ฯ มุ่งมั่นพยายามที่จะสร้างให้เกิดขึ้น และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ และเกิดความปลอดภัยสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา

    © 2021 SAFECORE AND FIRE SAFETY CO.,LTD.