ข้อควรปฏิบัติเมื่อประสบเหตุเพลิงไหม้

29 พฤศจิกายน 2564

ข้อควรปฏิบัติเมื่อประสบเหตุเพลิงไหม้


เหตุการณ์เพลิงไหม้นับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม โดยมักจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และรวดเร็วโดยเราไม่ทันตั้งตัว ยิ่งถ้าเพลิงไหม้ลุกลามเป็นวงกว้างก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การปฏิบัติตามวิธีที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ที่จะช่วยควบคุมหรือระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สินครับ ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อประสบเหตุเพลิงไหม้มีดังนี้ครับ


สิ่งที่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ควรปฏิบัติ

1.แจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้คนรอบข้าง และใช้สัญญาณเตือนอัคคีภัย


2.ติดต่อหน่วยงานดับเพลิงเพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยข้อมูลสำคัญที่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบมีดังนี้
          - ประเภทของเหตุฉุกเฉินที่กำลังเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ สารเคมีรั่วไหล ระเบิด
          - สถานที่เกิดเหตุ โดยต้องระบุตำแหน่งให้ชัดเจน รวมถึงเวลาที่เกิดเหตุด้วย
          - สาเหตุของเพลิงไหม้
          - บอกชื่อ เบอร์ติดต่อกลับของผู้แจ้งเหตุ


3. หยุดการใช้งานเครื่องจักรที่อาจะเกิดอันตราย


4.ในกรณีที่เพลิงไหม้เพียงเล็กน้อย สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่อยู่ในพื้นที่มาระงับเหตุได้ แต่ข้อสำคัญคือผู้ที่ใช้งานควรได้รับการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงมาแล้วครับ และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาความคุมเพลิงในส่วนที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่ครับ


5.แต่ถ้าหากไม่สามารถระงับเหตุได้ ให้อพยพออกจากที่เกิดเหตุทันทีครับ โดยขั้นตอนการเอาตัวรอดจากเพลิงไหม้ ท่านสามารถอ่านได้จากบทความนี้ครับ ขั้นตอนเอาตัวรอดจากเพลิงไหม้


อย่างไรก็ตามเหตุการณ์เพลิงไหม้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิด เพราะมีแต่ผลเสีย สร้างความเสียหาย ดังนั้นจะดีกว่าถ้าเรามีการป้องกันไว้ก่อนเหตุจะเกิดขึ้นครับ ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในโรงงาน

    © 2021 SAFECORE AND FIRE SAFETY CO.,LTD.