กฎหมายในงานรักษาความปลอดภัย

8 มีนาคม 2565

กฎหมายในงานรักษาความปลอดภัย

งานรักษาความปลอดภัยเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ รวมถึงส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยเป็นระเบียบของสังคม ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐาน และยกระดับการรักษาความปลอดภัย ธุรกิจรักษาความปลอดภัยจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ดั้งนี้




“มาตรา 33 ผู้ใดประสงค์จะทำหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนายทะเบียน การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง”


ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้นว่า ผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำเป็นจะต้องทำการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาต (ภธ.7) กับทางสถานีตำรวจ ซึ่งผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติดังนี้




1.มีสัญชาติไทย

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

3.สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ

4.ได้รับหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรม (ภธ.12) 

โดยการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยจะมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง ซึ่งเป็นภาคทฤษฎี 16 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติอีก 24 ชั่วโมง




“มาตรา 34 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1.เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด

2.เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

3.เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต และมิใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา

4.เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตมาแล้ว ยังไม่ถึง 2 ปีนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต”


ทั้งนี้ใบอนุญาตจะมีอายุ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกให้ ซึ่งถ้าหากปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยที่ใบอนุญาตพ้นกำหนด จะต้องรับโทษตามกฎหมายมาตรา 63 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดทำหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ” 




โดยทางเซฟคอร์ฯเองก็ได้ยึดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เราเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร โดยจะต้องตรงตามเกณฑ์ที่ทางบริษัทตั้งไว้ แล้วจึงทำการอบรมกับทางบริษัทเพื่อพัฒนาบุคลากรของเราให้มีความรู้ ความสามารถ และไหวพริบที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเซฟคอร์ฯทุกนายจะต้องมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และผ่านการอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกนายของเซฟคอร์ฯ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายคือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ และสาธารณะครับ


    © 2021 SAFECORE AND FIRE SAFETY CO.,LTD.