มาตรการคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเซฟคอร์ฯ

25 เมษายน 2565

มาตรการคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเซฟคอร์ฯ


1.ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

อ่านบทความ กฎหมายในงานรักษาความปลอดภัย ได้ที่นี่ กฎหมายในงานรักษาความปลอดภัย

2.ผ่านการอบรมทั้งทางทฤษฎี และทางปฏิบัติ ตามหลักสูตรของบริษัทเซฟคอร์ฯ

3.ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4.ไม่เคยรับโทษจำคุกความผิดเกี่ยวกับชีวิต และร่างกาย, ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์, ความผิดเกี่ยวกับเพศ

5.ได้รับใบอนุญาต ภธ.7 และภธ.12

6.ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในช่วง2ปี

7.ไม่เป็นโรคติดสุราเรื้อรัง หรือยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด

8.สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟื่อนไม่สมประกอบ

9.มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า18ปี และไม่เกิน 55 ปี

10.สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ

11.มีความเข้าใจ และเห็นความสำคัญในหน้าที่หลักของการรักษาความปลอดภัย


เพราะเซฟคอร์ฯคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตัวท่านรวมถึงสถานที่ และทรัพย์สินของท่าน เราจึงใส่ใจในการคัดเลือก ฝึกฝน และพัฒนาบุคลากรของเราทุกนายเป็นอย่างดีให้ได้มาตรฐานสูงสุด

อ่านบทความ คุณลักษณะที่ดีของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้ที่นี่ คุณลักษณะที่ดีของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย    © 2021 SAFECORE AND FIRE SAFETY CO.,LTD.